เทิดพระคุณอาจริยชน

Printer-friendly version

 เทิดพระคุณอาจริยชน


พระมหานิวัติชัย อติวิชโย (คำเหมือน)


พระลูกศิษย์จากรายวิชาการบริหารการเงินงบประมาณ พระนิสิตระดับปริญญาตรี                   สาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะรัฐศาสตร์ มจร. ณ วัดไร่ขิง 


กลอนบทนี้ ณ ไร่ขิง ปี5 5                       น้อมแต่งมา นำมอบให้ จากใจหนา


แด่บรมครู ท่านอาจารย์ ดร.มนตรา          ผู้แนะวิชา ฉลาดล้ำ นำจิตใจ


มีวิสัย ยาวไกลนัก ยากหยั่งถึง                 ลูกศิษย์จึง ฉลาดจำ นำวิถี


ทั้งแง่คิด แง่อ่าน ชาญวิธี                        สมกับเป็น วีระสตรี ที่ศิษย์จำ


ท่าน อ. ครับ ศิษย์จะนำ น้อมประพฤติ      ในส่วนลึก ของวิชา ที่ท่านสอน


ทั้งศาสตร์โลก ทั้งศาสตร์ธรรม ลือขจร     ศิษย์จะนอน นั่งครุ่นคิด ทุกคืนวัน


ท้ายที่สุด แห่งคำกลอน แต่งเป็นบท        ศิษย์ขอจด น้อมรำลึก ก่อนจรหนา


ขออำนวย อวยพรชัย ก่อนจากลา           ท่าน อ. หนา จงมีสุข ทุกคืนวัน


คิดสิ่งใด ขอสิ่งนั้น จงสำเร็จ                   ขอจงเสร็จ สำเร็จกิจ ตามมุ่งหวัง


ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีกำลัง                 จงสมหวัง ดั่งปรารถนา ที่ตั้งใจ ฯ


 ด้วยความเคารพและนับถือ                        


พระมหานิวัติชัย อติวิชโย (คำเหมือน)


ประพันธ์: 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดไร่ขิง


เวลา 23 : 35 น.


 

กราบขอบพระคุณด้วยความซึ้งใจ

กราบขอบพระคุณด้วยความซึ้งใจ สำหรับกำลังใจที่ท่านและพระนิสิตทุกท่านส่งมอบมาให้อาจารย์ในช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังเผชิญทุกข์หนักจากการสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักยิ่งค่ะ

...กลอนบทนี้จึงสำคัญนัก

อาจารย์มนตรา

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options