วาทะพระธรรมฑูต ว่าด้วยเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

Printer-friendly version

การมีจริยธรรมเป็นเครื่องอยู่ของคนในสังคมหลังสมัยใหม่


 มนตรา เลี่ยวเส็ง และ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555


กราบนมัสการเรียนพระอาจารย์ พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร เลขานุการสำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุด้วยความเคารพ


กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะท่านที่รับเป็นพระวิทยากร เพื่อมาบรรยายให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาเอกภาษาไทย สาขาเอกภาษาญี่ปุ่น และสาขาเอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ฟัง ในรายวิชา มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ มศว.ประสานมิตร สุขุมวิท 23


เมื่อวานได้พัฒนาหัวข้อในการบรรยายร่วมกับนิสิตได้เป็น “การมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องอยู่ของคนในสังคมหลังสมัยใหม่" โดยดิฉันให้นิสิตตั้งคำถามเพื่อเตรียมการซักถามแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้าใน 3 ประเด็นดังนี้ค่ะ


คุณค่าของการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
วิธีคิดในการเปิดใจกว้าง เปิดมุมมอง เพื่อยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและสังคม
เทคนิค วิธีการในการส่งเสริมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน
ดิฉันได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มส่งข้อคำถามไว้ที่ อีเมลของพระอาจารย์ ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555


กราบนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่ง


มนตรา เลี่ยวเส็ง
อาจารย์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


กลุ่มที่ 1 1. คุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักโยนิโสมนสิการควรทำอย่างไรคะ?

 2. หากเพื่อนเรามีความเห็นในบางเรื่องที่แตกต่างจากเรา แล้วเขาชอบพูดถึงอยู่บ่อยๆทำให้เราไม่สบายใจ ไม่อยากฟัง แต่ก็ไม่อยากทะเลาะกัน ควรทำอย่างไรดีคะ?

 3. เด็กที่ถูกเลี้ยงมาด้วยการตามใจจากผู้ปกครองจึงก่อให้เกิดนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเอง ใจร้อน และไม่มีความพยายาม เราจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเหล่านั้นได้อย่างไร โดยไม่ต้องใช้ไม้แข็งหรือการลงโทษ

 4. เมื่อมีคนมาปรึกษาปัญหาในเรื่องที่เรามีความคิดในเชิงลบ เราจะต้องคิดอย่างไรให้มุมมอง ณ ตอนนั้นเป็นกลางที่สุด เพื่อที่จะสามารถให้คำปรึกษาเขาได้ สมกับที่เขาไว้ใจเราแล้วมาปรึกษากับเรา

 5. สิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขได้

สมาชิกในกลุ่ม • นางสาวนนท์กมล ลิ้มธนะกุล รหัสนิสิต 52101010058

 • นางสาวปิยะวรรณ กิ่งเกษม รหัสนิสิต 52101010063

 • นางสาวสุชานาถ พฤกษะวัน รหัสนิสิต 52101010069

 • นางสาวกรสรวง ฉัตรนพคุณ รหัสนิสิต 52101010416

 • นางสาวณัฐฐินี เจิมหด รหัสนิสิต 52101010419

 • นางสาวณัฐพร เลิศอากาศ รหัสนิสิต 52101010420

 • นายณัฐวัฒน์ กลการวิทย์ รหัสนิสิต 52101010421

 • นางสาวณัฐปภัสร์ ชาญนนทวัฒน์ รหัสนิสิต 52101010427

 • นางสาวหทัยภัทร คุ้มชัย รหัสนิสิต 52101010436

 • นางสาวอุมาภรณ์ สุขหวาน รหัสนิสิต 52101010439

กลุ่มที่ 2  1. สิ่งใดเป็นเครื่องกำหนดคุณค่าของการดำเนินชีวิตแบบมีคุณธรรมและจริยธรรม

 2. เราจะดำเนินชีวิตแบบคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างไรภายใต้สังคมที่มีการแข่งขันสูงอย่างปัจจุบัน

 3. เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลในศาสนาอื่นอย่างมีความสุข

 4. ถ้าเรามีความจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาที่แตกต่างกับเรา เราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไร

 5. เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เด็กได้ซึมซับจริยธรรมที่เราถ่ายทอดได้อย่างยั่งยืน

สมาชิกในกลุ่ม


นางสาว ขวัญฤดี บุตรละคร รหัส 52101010002
นางสาว ดาวสุดา บุญประเสริฐ รหัส 52101010200
นางสาว สโรชา ลออวิไล รหัส 52101010234
นางสาว กัณฑ์รฎา เกิดมูล รหัส 52101010240
นางสาว จินต์นิภา ศรวิมล รหัส 52101010246
นางสาว ณัฐณิชา ศรีชำนาญ รหัส 52101010251
นางสาว รุจิยา รูปเขียน รหัส 52101010265
นาย อภิสิทธิ์ กัณฑ์เปื่ยมแจ่ม รหัส 52101010072 


กลุ่มที่ 3 1.  มีวิธีอย่างไรที่จะช่วยพูดให้กับคนทีท้อแท้ และอยากฆ่าตัวตาย

 2. หากพ่อแม่ต้องการเปลี่ยนศาสนา และอยากให้ลูกเปลี่ยนศาสนาตาม ด้วย แต่ลูกนั้นไม่อยากเปลี่ยน จะมีวิธีพูดกับพ่อแม่อย่างไรให้เข้าใจ

 3. มีวิธีอย่างไรในการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่เด็กๆอย่างสนุกสนาน ไม่ทำให้เด็กเบื่อ

 4. ทำอย่างไรให้วัยรุ่นหันมาสนใจหลักธรรมะ

 5. ธรรมะในข้อใดบ้างที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทำให้คนเรารู้สึกพอ

กลุ่มที่ 4 1. “อกหักรักคุด” ชาวพุทธควรยึดหลักธรรมใด ในการเยียวยารักษาหัวใจ?

 2. “ศาสนาไม่ได้เสื่อม แต่คนต่างหากที่เสื่อม” จากคำกล่าวข้างต้น ถือเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดในสังคมปัจจุบัน?

 3. เพราะเหตุใดเยาวชนไทยจึงห่างไกลศาสนา และจะมีวิธีใดที่ช่วยให้เยาวชนไทยเข้าวัดเพิ่มมากขึ้น?

 4. เพื่อนผู้นับถือศาสนาอิสลาม มีเหตุผลบางประการทางศาสนา จึงไม่สามารถทำบุญร่วมกับเพื่อนชาวพุทธได้ ถ้าหากต้องการให้เพื่อนคนดังกล่าวเกิดมาพบเจอกันอีกในภพหน้า ตามหลักศาสนาพุทธที่ว่า “ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน” เราจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร?

 5. “เดิมนับถือศาสนาพุทธและทำบาปหนัก จึงเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์เพื่อล้างบาป” จากตัวอย่างข้างต้น บุคคลดังกล่าวจะมีความผิด ตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่?

กลุ่มที่ 5 1. พระอาจารย์มีหลักในการแสดงธรรมะอย่างไรให้กับผู้ปกครองและครู อาจารย์เข้าใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อไปสอนบุตรหลานและลูกศิษย์ โดยสามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมทุกเพศ ทุกวัย ทันสมัย ใช้ได้จริงและไม่ผิดต่อพระธรรมวินัย

 2. ถ้าสมมติว่าพระอาจารย์เจอโจรคนหนึ่ง ซึ่ง ณ ขณะนั้นมีเวลาเพียงน้อยนิด พระอาจารย์จะมีแนวการสอนอย่างไร ให้เขาเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่เขากำลังกระทำอยู่ (เป็นโจร) และคุณค่าของตัวเขาเอง

 3. จากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาเป็นผลมาจากความแตกต่างทางศาสนาและสังคม
  ถ้า พระอาจารย์ได้เป็นตัวแทนชาวพุทธไปพูดคุยกับชาวมุสลิมเพื่อให้เขาเข้าใจวิถี ชาวพุทธในมิติของการใช้ชีวิตและหลักธรรมคำสอนที่สอดคล้องกับศาสนาอิสลาม
  โดยไม่ให้เขารู้สึกว่าเรามาเผยแผ่ศาสนา หรือกดดันว่าเขาเป็นชนกลุ่มน้อย

 4. พระอาจารย์มีวิธีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แผ่ซ่านในใจแก่เด็กรุ่นใหม่อย่างไร เพื่อที่เขาจะได้ตระหนักและมีสำนึกในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

 5. พระคุณเจ้าฝากอะไรบางอย่างเป็นแง่คิดกับคนที่กำลังสิ้นหวัง ท้อแท้ ท้อถอย ในเรื่องของความรัก(ทั้งคนที่มีแฟน เพิ่งเลิกกัน หรือยังไม่มี) ให้กลับมามองเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อให้ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาในใจของเขาเหล่านั้นได้ผลิบานอีกครั้ง 

กลุ่มที่ 6 1. ในปัจจุบันมีผู้มีอำนาจในสังคมจำนวนมากที่ไร้คุณธรรมจริยธรรม และเราเป็นเพียงคนธรรมดา ไม่มีเงิน ไม่มีอำนาจ จึงได้แต่ตกเป็นเบี้ยล่าง เราจะอยู่รอดในสังคมเช่นนี้ได้อย่างไร

 2. หากคนหนึ่งดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรมแล้วกลับไม่ประสบความสำเร็จ แต่อีกคนหนึ่งที่ฉ้อโกง ทุจริต ใช้อำนาจในทางที่ผิด โดยไม่มีผู้ใดทำอะไรได้ เราจะมีหลักคิดอย่างไรกับเรื่องนี้

 3. สาเหตุใดบ้างที่ทำให้ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวิถีชีวิตร่วมกันภายใต้ปัญหาความไม่สงบได้

 4. มีหลักธรรมใดบ้างในศาสนาพุทธที่จะช่วยสงเสริมในเรื่องการดำรงอยู่กับศาสนาอื่นได้อย่างเป็นสุขและไม่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น

 5. เด็กนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องเชิงนามธรรมน้อยกว่าผู้ใหญ่ จึงอาจจะเป็นการยากที่จะสอนคุณธรรมและจริยธรรม เราควรจะใช้เทคนิคใดในการสอนและควรสอนเนื้อหาประมาณไหนจึงจะเหมาะสม

สมาชิกกลุ่ม


น.ส.ปันณ์นภัส ธนอริยาไพศาล 52101010011
นายจิตวัต บัวจรูญ 52101010195
น.ส.นภวรรณ มั่นพรรษา 52101010202
น.ส.พัณณ์ชิตา ศิริโชติวรานนท์ 52101010225
น.ส.ภรภัทร ภูริคุปต์ 52101010227
นายวีรวุธ เดชชูตระกูล 52101010232
นายสันติภาพ นันทะสาร 52101010235
นายฏาว แสงวัณณ์ 52101010250
นิสิตชั้นปีที่3 เอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


กลุ่มที่ 7 1. หากชีวิตไม่ค่อยมีความสุข จะมีวิธีคิดอย่างไรให้มาตรฐานความสุขของตนเหมาะสม (ลดมาตรฐานความสุขของตนที่เคยตั้งไว้)

 2. ทำอย่างไรให้คนในสังคมมีความละอาย และเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้น

 3. เด็กและเยาวชนจะพัฒนาจริยธรรมได้จากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ หรือจากสถานศึกษามากกว่ากัน

 4. การรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นมากเกินไป จนทำให้ตนเองทุกข์ตามไปด้วย จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

 5. ถ้ามีคนรักนับถือศาสนาต่างกับเรา เราจะมีวิธีปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสม หากต้องใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม


นางสาวจิระวรรณ ใจนพเก้า 52101010196
นายวริษฐ์ สินธุประเสริฐ 52101010231
นางสาวอัญมณี โกสัลล์ประไพ 52101010238
นางสาวกมลวรรณ เจริญบวรนวคุณ 52101010239
นางสาวกานต์รวี คูเกื้อกิตติรักข์ 52101010241
นางสาวแคททีรียา การินทร์ 52101010244
นางสาวชมบงกช สินธวาชีวะ 52101010249
นางสาววัศยา เอกอุดมพงษ์ 52101010268


เอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์


กลุ่มที่ 8 1. เราจะทำอย่างไร ให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักการดำเนินชีวิต โดยนำหลักจริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 2. แต่ละศาสนามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หากเราเจอคนที่นับถือคนละศาสนากับเรา และมีวัฒนธรรมที่ผิดกับศาสนาที่เรานับถือ เราจะมีวิธีคิดอย่างไรให้ยอมรับเขาได้

 3. ปัจจุบันมีเยาวชนที่ยังขาดจริยธรรมอยู่มาก วิธีการที่จะช่วยส่งเสริมจริยธรรมให้เยาวชนได้เข้าใจอย่างง่ายคืออะไร

 4. สังคมที่แตกต่างกันทางด้านศาสนา ใช้จริยธรรมที่เหมือนกันได้หรือไม่ อย่างไร

 5. กิจกรรมใดที่สามารถส่งเสริมจริยธรรมให้แก่เยาวชนได้มากที่สุด เข้าค่าย หรือ การนั่งฟังการอบรม

กลุ่มที่ 9 1. ถ้ามีแฟนต่างศาสนาจะมีวิธีปรับตัวอย่างไร

 2. จะมีวิธีการใดให้เด็กสามารถวิเคราะห์และนำคำสอนไปใช้ได้จริง

 3. รางวัลแบบใดที่ทำให้เด็กทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

 4. จากการศึกษาพระมหาเกษม ที่กล่าวว่าไม่ต้องกราบพระพุทธรูปเพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้า รวมถึงการใช้คำพูดไม่เหมาะสม อัดลงเผยแพร่ในยูทูป พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

 5. จะทำอย่างไรให้เด็กยุคใหม่สนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น

สมาชิกในกลุ่ม


นางสาวปันรส พิศาล รหัสนิสิต 52101010010
นางสาวศรีชนก โชติช่วงทรัพย์ รหัสนิสิต 52101010233
นางสาวสาวิตรี ชุนหชัย รหัสนิสิต 52101010237
นายกิตติพงศ์ พิมพานนท์ รหัสนิสิต 52101010243
นางสาวณัฐสุดา วงศ์กระจ่าง รหัสนิสิต 52101010252
นางสาวนันธิรา แก้วบุญเรือง รหัสนิสิต 52101010259
นางสาวพรวดี พรหมรักษ์ รหัสนิสิต 52101010262
นายวัชรพล วิริยะสรรค์สกุล รหัสนิสิต 52101010267
นางสาววิภาณี จารุมณีโรจน์ รหัสนิสิต 52101010270
นางสาวอจิรภาส์ จุลศักดิ์ศรี รหัสนิสิต 52101010275
B08 HM31  วิชาเอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์


กลุ่มที่ 10 1. ในศาสนาพุทธ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถือว่าเป็นการผิดศีล ๕ ในข้อ ๑ เป็นการทำบาป แต่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู มีการบูชายัญสัตว์เพื่อเป็นการสังเวยเทพเจ้า และศาสนาอิสลามมีการฆ่าวัวเพื่อแจกแก่เพื่อนบ้านในพิธีซะกาต อยากจะทราบว่าในเมื่อทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดี แต่ทำไมหลักปฏิบัติ หรือศีลธรรมดังกล่าวมีความขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง

 2. การโกหก ซึ่งเป็นการผิดศีลในข้อ ๔ แต่ถ้าเป็นการโกหกเพื่อความเอาตัวรอดโดยไม่ได้เจตนา หรือเพื่อรักษาความรู้สึกของอีกฝั่ง ถือว่าบาปมากหรือไม่ ความผิดในกรณีเช่นนี้สามารถลดโทษได้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่า

 3. พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนับร้อยพันเท่า”

 4. ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งนำไปสู่การทำแท้ง ซึ่งนับว่าเป็นบาปมหันต์ อีทั้งก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างมากมาย ซึ่งในปัจจุบันก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถปลูกฝังคุณธรรมใดได้บ้าง ที่ทำให้เยาวชนเหล่านั้นตระหนักได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

 5. ในการดำเนินชีวิต ตามหลักพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” แต่ในปัจจุบันกลับทำให้ใครหลายคนคิดว่า “ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำดีได้ชั่วมีถมไป” พระอาจารย์มีความคิดเห็นเช่นไรกับสิ่งเหล่านี้ เพราะการที่เราทำดีแต่ไม่ได้ดี บางครั้งก็ทำให้หลายคนไม่มีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปเพราะกลายเป็นสูญเปล่า แต่คนทำชั่วกลับได้ดีเป็นที่ยอมรับในสังคมแทน กรรมชั่วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้า

ขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูง


รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม


นายธนวัฒน์ หงษ์คู รหัสนิสิต ๕๒๑๐๑๐๑๐๐๕๕
นางสาวเพ็ญศิริ รัศมี รหัสนิสิต ๕๒๑๐๑๐๑๐๐๖๕
นางสาวลลิตา บุตร์นายซัน รหัสนิสิต ๕๒๑๐๑๐๑๐๐๖๘
นางสาวอรวรรณ วิเชียรปัญญา รหัสนิสิต ๕๒๑๐๑๐๑๐๐๗๓
นางสาวอัชฌ์พร จันทร์เนตร์ รหัสนิสิต ๕๒๑๐๑๐๑๐๐๗๕
นางสาวจรรยา แซ่ว่อง รหัสนิสิต ๕๒๑๐๑๐๑๐๔๑๗
นางสาวมรกต จราวิวัฒน์ รหัสนิสิต ๕๒๑๐๑๐๑๐๔๓๐
นางสาววรรณนิสา ครุฑอ้วน รหัสนิสิต ๕๒๑๐๑๐๑๐๔๓๑
นายศิลป์ชัย ประสารสุขลาภ รหัสนิสิต ๕๒๑๐๑๐๑๐๔๓๓
นางสาวเอกสุดา จันทโรภาส รหัสนิสิต ๕๒๑๐๑๐๑๐๔๔๐


คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย


กลุ่มที่ 11 1. เนื่องจากปัจจุบันเรื่องคุณธรรมดูจะเป็นเรื่องไกลตัวขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าหากเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม แต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ อย่างไร

 2. ยกกรณีตัวอย่างบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมที่เห็นเด่นชัด ว่าสิ่งที่เขายึดถือนั้นส่งผลให้เกิดคุณค่าในชีวิตด้านใดบ้างและจะส่งผลอย่างไรถ้าเขาเลือกดำเนินชีวิตโดยขาดคุณธรรมจริยธรรม

 3. กรณี ปัญหา 3 จังหวัดชายแดน ซึ่งมีเรื่องของความแตกต่างทางศาสนาและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เราสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมใดมาใช้ เพื่อเปิดใจยอมรับมุมมองของแต่ละศาสนา และประนีประนอมเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

 4. ปัจจุบันเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นกับค่านิยมใหม่ๆทำให้ละทิ้งกรอบจริยธรรมอันดีงาม รวมถึงสภาพสังคมที่เสื่อมโทรม เช่นปัญหายาเสพติด เราจะเลือกส่งเสริมจริยธรรมด้านใดให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และมีวิธีการที่สามารถปฏิบัติจริงอย่างไรบ้าง

 5. เทคนิควิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้คนในสังคมตั้งแต่วัยเด็กและเยาวชนเข้าใจและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมคืออะไร และจะสร้างแรงจูงใจอะไรที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ปฏิบัติตามได้จริง

             รายชื่อกลุ่ม


วลีลดา เอกกมลกุล 52101010018
สาธิดา สื่อประเสริฐสุข 52101010236
จิตรลดา นามวงศ์ 52101010245
ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ 52101010254
วชิรพงษ์ วรรณพงษ์ 52101010266
ปาณณภัทร โสภนิจวิศักดิ์ 52101010272
ณัฐวัฒน์ วิทยาไพโรจน์ 52101010008
 


คณะมนุษยศาสตร์ เอกจิตวิทยา HM 31


กลุ่มที่ 12 1.  เราจะสามารถนำเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร บ้าง

 2. หลังจากที่พระอาจารย์บวชแล้ว และก่อนบวช มีมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของการดำเนินชีวิตต่างกันอย่างไร

 3. เราควรจะปฎิบัติตัวอย่างไรกับคนที่ไม่ยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่น แล้วทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนนิสัยคนแบบนี้ได้

 4. จะใช้วิธีการใดในการส่งเสริมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้บ้าง

 5. ยกตัวอย่างเช่นเยาวชนในสถานพินิจ เราควรจะใช้วัธีการใด ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อไม่ให้เขาทำผิดอีก ในปัจจุบันก็ยังมีข่าวที่นักโทษในคุกมีการซุกซ่อนโทรศัพท์มือถือต่างๆและยังมียาเสพติดเข้าไปด้วย วิธีการใดที่จะสามารถลดพฤติกรรมไม่ดีดังกล่าวได้

  สมาชิกในกลุ่ม
  น.ส.ยลธิดา พิจิตรชุมพล 52101010079
  น.ส.กนกนันท์ ตันติศิรินทร์ 52101010480
  น.ส.กฤษติกา ศิริพูล 52101010481
  น.ส.จตุพร เพ็ญศศิธร 52101010483
  น.ส.ชนกนาฎ สุทธา 52101010486
  น.ส.ฐิตาภา ตันติพันธุ์วดี 52101010488
  น.ส.ทาน ทองสิน 52101010491
  น.ส.นภสร เอื้อประดับพร 52101010492
  น.ส.นัทธมน มโนจันทร์ 52101010494
  นายภาคิน วรารุจน์ 52101010501
  น.ส.ศันสนีย์ เทียนกล้าแสง 52101010508
   

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options