การเสวนาวิจารณ์เพื่อการถ่ายทอดจริยธรรมสู่เด็กและเยาวชน โดยพระมหาจามร พฺรหฺมจาโร และคณะ (อยู่ในระหว่างการเขียน)

Printer-friendly version

การเสวนาวิจารณ์เพื่อการถ่ายทอดจริยธรรมสู่เด็กและเยาวชน  โดยพระอาจารย์ พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร และคณะ


มนตรา เลี่ยวเส็ง*เอื้อเฟื้อรูปโดย คุณเพ็ญศิริ รัศมี เอกภาษาไทย (ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์ มศว.


 Mind map จากการฟังบรรยาย โดยคุณณัฐณิชา


 กิตติกรรมประกาศ


เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ดิฉันและลูกศิษย์ทั้ง 120 คน ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ของเด็กนักเรียนนับหมื่นคนทั่วกรุงเทพ ที่สละเวลาเดินทางมาร่วมการเสวนาวิจารณ์กับคณะพระวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อการมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องอยู่ของคนในสังคมหลังสมัยใหม่ พระอาจารย์ พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร


ท่านเป็นทั้งนักปรัชญา นักการศึกษาที่เก่งกาจและพระธรรมฑูตของพระสายธรรมยุตจากวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน จากการทำงานคลุกคลีกับภาคการศึกษามาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนและเยาวชนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ทำให้พระอาจารย์ พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร สามารถประยุกต์หลักธรรมะที่ลึกซึ้งให้เป็นรูปธรรมของความรู้ในเชิงปรัชญา กระทั่งเกิดเป็นพลัง เป็นแรงบันดาลใจและเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในความหมายของตัวเองให้กับนักเรียนและเยาวชนกลุ่มต่างๆ


ด้วยกลวิธีการถ่ายทอดที่ไม่เหมือนใคร โดยรื้อวิธีการสอนพระพุทธศาสนารูปแบบเดิมๆ และปรับให้เท่าทันกับสมัยปัจจุบันมากขึ้น ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ กระทั่งสามารถเข้าถึงเด็กที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ตั้งแต่โรงเรียนสาธิตไปจนถึงโรงเรียนวัด

ในการนี้พระมหาจามร พฺรหฺมจาโรยังได้นิมนต์เรียนเชิญพระวิทยากรอีก 2 ท่านมาร่วมเสวนาวิจารณ์ครั้งนี้ด้วย ได้แก่พระอาจารย์ พระมหาคัมภีร์ คมฺภีโร และพระอาจารย์ พระมหาสมยศ ธมฺมทินฺโน จากวัดพระยายัง ทั้ง 2 ท่านต่างก็เป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาจิตวิทยา และได้รับเกียรตินิยม ซึ่งเป็นต้นแบบที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับผู้ฟังการเสวนาในครั้งนี้พระอาจารย์ พระมหาคัมภีร์ คมฺภีโรพระอาจารย์ พระมหาสมยศ ธมฺมทินฺโน จากวัดพระยายัง พระมหาบัณฑิตศิษย์เก่า มศว.


นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์โอ๋ สิริวัลย์ ใจจะโปะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (มทร.ธัญญบุรี) คลอง 6 ซึ่งกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษามาร่วมรับฟังและได้ให้ข้อคิดจากการดำเนินการเสวนาวิจารณ์อันเป็นประโยชน์ไว้มากมายท่านอาจารย์สิริวัลย์ ใจจะโปะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6


 


 วิธีการดำเนินการ


ความยากของการเสวนาอยู่ที่การเปลี่ยนผู้รับฟัง (นิสิตทั้ง 120 คน) ให้เป็นนักปฏิบัติการทางสังคมเพื่อถ่ายทอดจริยธรรมสู่สังคมหลังสมัยใหม่ ดังนั้นความน่าสนใจของการเสวนาที่เกิดขึ้นนั้นจึงอยู่ที่รูปแบบของการเสวนา ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วงสำคัญๆ ได้แก่  • ช่วงจุดประกายเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมจากมุมที่มองไม่เห็น (ตั้งแต่ 13.45- 15.00 น.) เพื่อรื้อสร้างความหมายของหลักธรรมต่างๆ ต่อสังคมในปัจจุบัน  

  • ช่วงวิสัชนา (ตั้งแต่ 15.00 - 16.00 น.) เพื่อการตอบคำถามที่นิสิตได้เตรียมไว้ล่วงหน้า จากทั้ง 12 กลุ่ม โดยเลือกมากลุ่มละ 1-2 คำถาม (สามารถศึกษาชุดคำถามที่นิสิตแต่ละกลุ่มได้ตั้งไว้เพื่อการเสวนาได้ที่ http://www.montra.in.th/node/102)

  • ช่วงการเปิดเวทีวิจารณ์โครงงานคุณธรรมที่นิสิตจะได้จัดทำขึ้นในโรงเรียนต่างๆ เพื่อถ่ายทอดคุณธรรมและจริยธรรมสู่เด็กและเยาวชนต่อไป (ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.00 น.)

ความน่าสนใจอีกประการคือการให้ความหมายของคำอธิบายหลักธรรมต่างๆ และความชัดเจนของความรู้ของคณะพระวิทยากรทำให้การเรียนรู้จริยธรรมแนวประจักษ์นิยม (Empiricism) เพื่อเข้าถึงความจริงนั้น สามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้
นิสิตกำลังเตรียมน้ำปานะถวายพระคณาจารย์ก่อนเริ่มการเสวนาปุจฉา


 ประเด็นในช่วงจุดประกายเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม


ประเด็นแรกที่สำคัญพระอาจารย์ พระมหาจามรได้พูดถึงคือเรื่องธรรมชาติของเด็ก เด็กนั้นเหมือนผ้าขาวที่พับไว้ เรียนรู้ได้ดีจดจำได้ดี  และเด็กนั้นมีความฉลาดทางอารมณ์สูง 


จากนั้นพูดถึงโลกธรรม 8 ประการ อันเป็นความจริงที่ทุกคนต้องประสบ ทั้งฝ่ายที่ทำให้พอใจและฝ่ายที่ทำให้ไม่พอใจ ได้แก่ ได้ลาภ ก็มีเสื่อมลาภ มียศ ก็มีเสื่อมยศ เมื่อได้รับการสรรเสริญ ก็มีการติฉินนินทา และสุดท้ายคือเมื่อมีสุข ก็ต้องมีทุกข์เป็นของคู่กันไป แล้วเราควรทำอย่างไร?...


เราควรทำให้ทุกน้อยลง เมื่อความทุกข์น้อยลงก็จะสุขมากขึ้น


แต่ศาสตร์ในการทำอะไรก็ตามอยู่ที่ "อย่าดีแต่ทำ จงทำแต่ดี" เพราะ


...อย่าดีแต่คิด จงคิดแต่ดี


...อย่าดีแต่พูด จงพูดแต่ดี


...อย่าดีแต่ทำ จงทำแต่ดี


ซึ่งการทำดีนั้นส่วนหนึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากคนใกล้ตัว หรือคนที่เป็น พ ว ก


พ ได้แก่ ผู้ที่พึ่งพาได้


ว ได้แก่ ผู้ที่ไว้วางใจได้


ก ได้แก่ ผู้ที่เกรงใจ


คนที่มีคุณลักษณะสามประการดังกล่าวนี้คือ คนที่เป็นกัลยาณมิตรนั่นเอง


ความเป็นกัลยาณมิตรนั้นต้องรู้จักให้อภัยกัน พระอาจารย์ พระมหาจามรถามนิสิตว่า "อภัย" หมายความว่าอะไร ทั้งชั้นกว่า 120 ท่าน ไม่มีใครตอบได้ ท่านจึงตอบว่า..ภย นั้นแปลว่า ความกลัว ดังนั้นไปไหน จงอย่างเอาความหวาดกลัวไปให้เขา ต้องรู้จักให้อภัย... คราวนี้นิสิตถึงบางอ้อเสียงดังพร้อมกันMind map โดยคุณนัทธมน


ท่านให้แง่คิดเรื่องความสามัคคีไว้ด้วยคำถามเรื่องการแบ่งพวก แบ่งไปทำไม


แบ่งพวกทำให้เสียความรัก


แบ่งพรรคทำให้เสียความสามัคคี


แบ่งทั้งพวกทั้งพรรคเสียทั้งความรักและความสามัคคี


การสร้างความสามัคคีต้องอาศัยมิตรภาพซึ่งเกิดจากคำ 5 คำ ได้แก่


1 คำ คือ เรา


2 คำ คือ ขอบคุณ


3 คำ คือ เราขอโทษ


4 คำ คือ คุณสามารถทำได้


และ


5 คำ คือ มีอะไรให้เราช่วย


ท่านกล่าวว่า การรู้จักคนอื่นๆ นั้นมีค่ายิ่งเพราะ คนหนึ่งคนนั้นเหมือนหนังสือหนึ่งเล่ม อย่างเพิ่งปฏิเสธ อย่างเพิ่งวิจารณ์ อย่างเพิ่งตัดสิน ลองเปิดใจให้กว้าง ศึกษาไตร่ตรองก่อน เพื่อรับสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้เรารู้จักการดูคนเป็นเพราะลายคนนั้นดูได้จากอุปนิสัย ตามหลักมงคลสูตรได้พูดถึง อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนาปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การไม่คบหาคนพาลทั้งหลาย การรู้จักคบหากับบัณฑิตและการกราบบูชาปูชนียชน ครูบาอาจารย์


นอกจากนี้ท่านยังพูดถึงเรื่องความสำคัญของวิธีคิดหรือความเห็นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ความเห็นคือ "มานะทิฐิ" โดยทิฐิ คือ ความเห็น มานะ คือ ความยึดมั่น มานะทิฐิกอปรไปด้วย มิจฉาทิฐิ และ สัมมาทิฐิ การเปลี่ยนวิธีคิดนั้นมีความสำคัญเพราะจะนำไปสู่การเปลี่ยนวิถีชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนี้


เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนความเชื่อ


เปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนความคาดหวัง


เปลี่ยนความคาดหวัง เปลี่ยนทัศนคติ


เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม


เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนการกระทำ


เปลี่ยนการกระทำ เปลี่ยนวิถีชีวิต


พระอาจารย์ พระมหาคัมภีร์ สรุปว่า คนเรา ถ้าเชื่ออย่างไรจะคิดอย่างนั้น ถ้าทำอย่างไร จะเป็นคนแบบนั้น และพระอาจารย์ พระมหาจามรพูดถึงเรื่องวิถีชีวิตไว้ว่า การมีชีวิตที่มักง่าย คือ คนที่ตายอย่างอนาถา


จากนั้นก็มาถึงประเด็นเรื่องคุณธรรมที่พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ โดยการทำความเข้าใจกับคำว่า "มนุษย์" ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า "มน" แปลว่า "ใจ" และ บุษยะ แปลว่า สูง มนุษย์จึงแปลได้ว่า ผู้ที่มีใจสูง สูงด้วยคุณธรรมที่เข้ามาประคับประคองจิตใจนั่นเอง


คุณธรรมที่พัฒนาคนให้กลายเป็นมนุษย์ได้แก่ศีลห้า โดยเฉพาะศีลข้อที่สาม และศีลข้อสี่ อันเป็นคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ


มนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ด้วยกัน ศาสนาจึงเป็นเครื่องมือให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุข เรียบร้อย


พระอาจารย์ พระมหาคัมภีร์ได้เสนอแนวทางในการนำธรรมะเข้าสู่เด็ก ด้วยการใช้วิธี บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยให้เด็กเกิดแนวทางแล้วสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับตนเองได้ 


ประเด็นสำคัญในช่วงวิสัชนา


ในช่วงนี้ได้ให้แต่ละกลุ่มเลือกคำถามขึ้นมากลุ่มละ 1 คำถาม และกราบนิมนต์เรียนเชิญพระวิทยากรที่ต้องการให้ตอบคำถามนั้น จาก 3 ท่าน เริ่มจากกลุ่มที่ 12 (อ่านข้อคำถามทั้งหมดที่นิสิตได้พัฒนาขึ้นได้จาก http://www.montra.in.th/node/102)บรรยากาศในช่วงวิสัชนา โดยข้อคำถามต่างๆ ที่นำขึ้นเว็บไซด์ ถูกฉายขึ้นจอ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มเลือกข้อคำถามหนึ่งคำถามที่ต้องการถามพระคณาจารย์ และนิมนต์พระอาจารย์ให้ตอบคำถามนั้น การเตรียมข้อคำถามไว้ล่วงหน้าทำให้นิสิตศึกษาประเด็นในการพูดคุยมาก่อน และลดแรงกดดันในการคิดข้อคำถามแบบสดๆ หลังการบรรยาย ทั้งยังทำให้สามารถตั้งคำถามได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งเมื่อบรรยากาศในช่วงวิสัชนาเพิ่มความเข้มข้นขึ้น
พระคณาจารย์กำลังเก็งคำถาม เตรียมคำตอบของกลุ่มถัดไป


กลุ่มที่ 12 หลังจากที่พระอาจารย์บวชแล้ว และก่อนบวช มีมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของการดำเนินชีวิตต่างกันอย่างไร?


พระอาจารย์คัมภีร์เล่าว่า ก่อนบวชพระอาจารย์เคยเกลียดพ่อ พอบวชแล้วทำให้เห็นค่าของกตัญญุตามากขึ้น ทำให้รักพ่อ และเห็นว่าคนเรานั้นเกิดมาเพื่อเตรียมตัวตาย พระอาจารย์จึงขอฝากดีไว้กับโลก


กลุ่มที่ 11 ปัจจุบันเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นกับค่านิยมใหม่ๆทำให้ละทิ้งกรอบจริยธรรมอันดีงาม รวมถึงสภาพสังคมที่เสื่อมโทรม เช่นปัญหายาเสพติด เราจะเลือกส่งเสริมจริยธรรมด้านใดให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และมีวิธีการที่สามารถปฏิบัติจริงอย่างไรบ้าง


จริยะคือความประพฤติ ส่วน ธรรมะ นั้นคือ ธรรมชาติ จริยธรรมที่สำคัญคือ  1. เรื่องความเสียสละ  เพราะ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

  2. ความกตัญญู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนดี ตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์สอนไว้ว่า นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา แปลว่า ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

  3. รู้จักปล่อยวาง โดยการให้ เริ่มจากให้คนที่ตนไม่ชอบ ให้ไปเรื่อยๆ จนเมตตาธรรมเจริญขึ้นเพราะถ้าไม่ชอบใครก่อน ก็เหมือนขุดหลุมพลางของตัวเอง แล้วขึ้นจากหลุมไม่ได้

กลุ่มที่ 10 การโกหก ซึ่งเป็นการผิดศีลในข้อ 4 แต่ถ้าเป็นการโกหกเพื่อความเอาตัวรอดโดยไม่ได้เจตนา หรือเพื่อรักษาความรู้สึกของอีกฝั่ง ถือว่าบาปมากหรือไม่ ความผิดในกรณีเช่นนี้สามารถลดโทษได้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่า


พระอาจารย์ พระมหาจามรอธิบายความในข้อนี้ไว้ว่า กรรมคือ เจตนา วัดโดยตัวเองเป็นผู้รู้ แล้วเจตนาคืออะไร เจตนาคือ ความคิดของคน เจตนาเป็นตัวกรรมที่ออกมาจากจิตใจของตนเอง และจิตของคนไวมาก ดังนั้นการโกหกเพื่อเอาตัวรอดโดยไม่เจตนา เป็นความที่ขัดแย้งกัน การโกหกถือว่าผิดศีลข้อ 4


กลุ่มที่ 9 จากการศึกษาพระเกษม ที่กล่าวว่าไม่ต้องกราบพระพุทธรูปเพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้า รวมถึงการใช้คำพูดไม่เหมาะสม อัดลงเผยแพร่ในยูทูป พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้


ตามหลักกาลามสูตรกล่าวว่า ควรฟังอย่างมั่นคง (สุตมยปัญญา) และคิดตรึกตรองตามหลัก จินตมยปัญญา โดยเชื่อในคุณงามความดีMind map โดยคุณสุดารัตน์ เปล่งศรี


กลุ่มที่ 8 แต่ละศาสนามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หากเราเจอคนที่นับถือคนละศาสนากับเรา และมีวัฒนธรรมที่ผิดกับศาสนาที่เรานับถือ เราจะมีวิธีคิดอย่างไรให้ยอมรับเขาได้


พระอาจารย์ พระมหาจามรกล่าวตอบว่า ก่อนอื่นต้องเปิดใจยอมรับ คนต่างศาสนาอย่างเช่นฝรั่งก็เคยเห็นมาเป็นประธานในงานศพที่วัด หรือกรณีของวัดไทยในต่างประเทศ เช่น วัดฟลอริดากมาลาไสย ซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนไทย ตั้งอยู่ติดกับโบสถ์ของศาสนาคริสต์ เวลามีงาน ทางโบสถ์ก็มาขอใช้พื้นที่จอดรถผู้ที่มาร่วมงาน ก็อยู่ด้วยกันได้ เพราะเข้าใจกัน


กลุ่มที่ 7 การรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นมากเกินไป จนทำให้ตนเองทุกข์ตามไปด้วย จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร


Empathy not sympathy เข้าใจแต่อย่าอิน


 กลุ่มที่ 6 ในปัจจุบันมีผู้มีอำนาจในสังคมจำนวนมากที่ไร้คุณธรรมจริยธรรม และเราเป็นเพียงคนธรรมดา ไม่มีเงิน ไม่มีอำนาจ จึงได้แต่ตกเป็นเบี้ยล่าง เราจะอยู่รอดในสังคมเช่นนี้ได้อย่างไร


เอาเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา


สมชีวิตา การรู้จักประมาณตนเอง รู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จักวางแผนชีวิต เมื่อได้เงินมาต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆ จงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเอง แล้วขยายไปเรื่อยๆ เช่นดอกหญ้าบนยอดเขากับไม้ใหญ่ที่พื้นราบ


 เวทีวิจารณ์โครงงานคุณธรรม
บรรยากาศในช่วงวิจารณ์โครงงานคุณธรรม นิสิตแต่ละกลุ่มขึ้นไปนำเสนอบนเวที และพระคณาจารย์เป็นผู้ให้ความคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่างๆ 


 


นิสิตกลุ่มต่อไปลงมาเตรียมตัวขึ้นนำเสนอที่ข้างเวที แอบกดดันเล็กๆ เพราะวันนี้มีพระคณาจารย์ถึง 3 รูปมาเป็นคอมเม้นเตเตอร์การวิจารณ์งานสดๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดทำโครงการถ่ายทอดคุณธรรมให้แก่เด็กนั้นบรรลุผลได้ดีที่สุด เรื่องแบบนี้ต้องยกให้ท่านผู้มากประสบการณ์ ...ถูกต้องแล้วแต่คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆ เพราะคณะคอมเม้นเตเตอร์ต้องครุ่นคิดอย่างหนักในการเสนอแนะโครงงานแต่ละเรื่อง ท่านอาจารย์โอ๋ จากมทร.ธัญบุรีร้องโอ้โหเลยค่ะ เพราะกิจกรรมนี้ยาก ถ้าไม่ใช่ท่านผู้มากประสบการณ์ และถ้าไม่ได้เรียนปริญญาโทที่คุ้นชินกับขั้นตอนวิธีการในการจัดการเรียนรู้และหลักวิชาการแล้ว ก็คงจะคอมเม้นท์ไม่ได้ลึกอย่างนี้....และสุดท้ายก็มีคำแนะนำดีๆ มาให้นิสิตได้ทุกกลุ่มจริงๆ เก่งเหลือล้นจริงๆ ค่ะท่าน  


 


 พอใกล้ๆ 18.00 น. บรรยากาศในการวิจารณ์ยิ่งสนุกครึกครื้นขึ้น วิ่งขึ้นเวที วิ่งคว้าไมค์กันแทบไม่ทันทั้งนิสิต ทั้งพระคณาจารย์และนี่คือตัวอย่างผลงานของนิสิตที่ประมวลความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายในรูปของ mind map


  


เสวนาวิจารณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่สามารถจัดการเรียนการสอนในคลาสที่มีนิสิตจำนวนมากได้สนุกที่สุด เรียกได้ว่าสนุกที่สุดตั้งแต่ดำรงชีวิตการเป็นอาจารย์มากว่า 15 ปีเลยทีเดียว


 ...ประทับใจในความเก่งของทั้งพระคณาจารย์ และความตั้งใจของนิสิตมากเลยค่ะ กราบขอบพระคุณพระคณาจารย์ และต้องชื่นชมนิสิตมศว.ที่ได้ทำให้มีวันดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นในหน้าปฏิทินของชีวิต


 


 

พระไม่ช่วยดับไฟ

พระไม่ช่วยดับไฟ แต่พระช่วยแนะวิธีดับไฟ

http://www.youtube.com/watch?

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์  

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์   เอกวิชาภาษาญี่ปุ่น    HM3J

น.ส.ยลธิดา  พิจิตรชุมพล        52101010079

น.ส.กนกนันท์  ตันติศิรินทร์   52101010480

น.ส.กฤษติกา  ศิริพูล               52101010481

น.ส.จตุพร  เพ็ญศศิธร             52101010483

น.ส.ชนกนาฎ  สุทธา               52101010486

น.ส.ฐิตาภา  ตันติพันธุ์วดี        52101010488

น.ส.ทาน  ทองสิน                   52101010491

น.ส.นภสร  เอื้อประดับพร      52101010492

น.ส.นัทธมน  มโนจันทร์        52101010494

นายภาคิน       วรารุจน์            52101010501

น.ส.ศันสนีย์  เทียนกล้าแสง   52101010508

งานโครงการสร้างเสริมจริยธรรมเ

งานโครงการสร้างเสริมจริยธรรมเพื่อน้อง โรงเรียนอนุบาลมณียา

 

http://youtu.be/ZTLLbsfbSE4

โครงการถ่ายทอดจริยธรรมด้านควา

โครงการถ่ายทอดจริยธรรมด้านความกตัญญูสู่เด็กก่อนวัยเรียน

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เอกจิตวิทยา กลุ่มที่ 11 ค่ะ

http://youtu.be/psRR4XBkzlk

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=ZemxTFCE234

 

เอกวิชาภาษาญี่ปุ่น    HM3J

น.ส.ชวัลพัชร์ มีนะโตรี    52101010487
นาย ณัฐกานต์ บุญมาลา    52101010489
นาย พนา อมรรัตนเสรีกุล    52101010497
น.ส.พัทธ์นฤน ซิบเข        52101010499
น.ส.มานิตา ตั้งจิตไพศาล    52101010503
น.ส.วรรษชล ธนสุกาญจน์        52101010504
น.ส.วิชชุดา ศรีเดช        52101010505
นายวิมุต โมฬีวงษ์        52101010506
น.ส.สุกฤตา วงษ์พันธุ์        52101010509
น.ส. สุทธิดา อิ่มอารี        52101010510
น.ส.สุรีรัตน์ สมประสงค์    52101010513
น.ส.อัณณ์ชญาน์ เย็นแย้ม    52101010515

โครงการพาหนูรู้จริยธรรม http:

โครงการพาหนูรู้จริยธรรม

http://www.youtube.com/watch?v=BE9JNyJG8Kc

โครงการปันยิ้ม มอบสุข

โครงการปันยิ้ม มอบสุข เสริมคุณธรม

 

http://youtu.be/kb0OVSUyudM

โครงการ "พี่สอน น้องเล่น

โครงการ "พี่สอน น้องเล่น เน้นคุณธรรม"

http://www.youtube.com/watch?v=Zfpyh5iMr-Q&feature=youtu.be

นิสิตเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

รายชื่อสมาชิก

1. น.ส. นนท์กมล  ลิ้มธนะกุล   รหัสนิสิต 52101010058
2. น.ส. ปิยะวรรณ  กิ่งเกษม     รหัสนิสิต 52101010063
3. น.ส. สุชานาถ  พฤกษะวัน    รหัสนิสิต 52101010069
4. น.ส. กรสรวง  ฉัตรนพคุณ     รหัสนิสิต  52101010416
5. น.ส. ณัฐฐินี  เจิมหด            รหัสนิสิต  52101010419
6. น.ส. ณัฐพร  เลิศอากาศ       รหัสนิสิต  52101010420
7. นายณัฐวัฒน์  กลการวิทย์   รหัสนิสิต  52101010421
8. น.ส. ณัฐปภัสร์  ชาญนนทวัฒน์  รหัสนิสิต  52101010427
9. น.ส. หทัยภัทร  คุ้มชัย         รหัสนิสิต  52101010436
10.น.ส. อุมาภรณ์  สุขหวาน     รหัสนิสิต  52101010439
 

"โครงการดูมดเพื่อลดความแตกแยก

"โครงการดูมดเพื่อลดความแตกแยก"

วันนี้เที่ยวตามหาโครงการนี้ว่

วันนี้เที่ยวตามหาโครงการนี้ว่ากลุ่มไหนกันหนอที่ช่างคิดได้..  นิสิตมองหน้ากันเหลิกหลั่ก พอมาคลิ๊กดูว่าเป็นท่านพระมหาอติวิชัยนี่เอง ฮากันครืนเลยค่ะท่าน สาธุ สาธุ ฮาได้อีก

http://youtu.be/-4CJefQaD48

โครงการ "บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์

โครงการ "บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ สร้างสรรค์จริยธรรม"

 

http://youtu.be/-_SMBn8B9V4

 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1.         นายธนวัฒน์      หงษ์คู                     รหัสนิสิต  52101010055

2.         นางสาวเพ็ญศิริ    รัศมี                      รหัสนิสิต  52101010065

3.         นางสาวลลิตา       บุตร์นายซัน         รหัสนิสิต  52101010068

4.         นางสาวอรวรรณ   วิเชียรปัญญา      รหัสนิสิต  52101010073

5.         นางสาวอัชฌ์พร จันทร์เนตร์             รหัสนิสิต  52101010075

6.         นางสาวจรรยา     แซ่ว่อง                 รหัสนิสิต  52101010417

7.         นางสาวมรกต      จราวิวัฒน์             รหัสนิสิต  52101010430

8.         นางสาววรรณนิสา    ครุฑอ้วน          รหัสนิสิต  52101010431

9.         นายศิลป์ชัย         ประสารสุขลาภ     รหัสนิสิต  52101010433

10.       นางสาวเอกสุดา   จันทโรภาส         รหัสนิสิต  52101010440

คณะมนุษยศาสตร์              วิชาเอกภาษาไทย

123  

123

 

เอกภาษาไทย

เอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

โครงการ "พี่สอน น้องเล่น เน้นคุณธรรม"

รายชื่อสมาชิก

1. น.ส. นนท์กมล  ลิ้มธนะกุล   รหัสนิสิต 52101010058
2. น.ส. ปิยะวรรณ  กิ่งเกษม     รหัสนิสิต 52101010063
3. น.ส. สุชานาถ  พฤกษะวัน    รหัสนิสิต 52101010069
4. น.ส. กรสรวง  ฉัตรนพคุณ     รหัสนิสิต  52101010416
5. น.ส. ณัฐฐินี  เจิมหด            รหัสนิสิต  52101010419
6. น.ส. ณัฐพร  เลิศอากาศ       รหัสนิสิต  52101010420
7. นายณัฐวัฒน์  กลการวิทย์   รหัสนิสิต  52101010421
8. น.ส. ณัฐปภัสร์  ชาญนนทวัฒน์  รหัสนิสิต  52101010427
9. น.ส. หทัยภัทร  คุ้มชัย         รหัสนิสิต  52101010436
10.น.ส. อุมาภรณ์  สุขหวาน     รหัสนิสิต  52101010439

คลิปวิดีโอ:

http://www.youtube.com/watch?v=Q114oLovlys

 

เอกสารประกอบ:

http://www.mediafire.com/?aoecddo0t9ndv85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลุ่มเดียวกับ

 

กลุ่มเดียวกับ "โครงการถ่ายทอดจริยธรรมด้านความกตัญญูสู่เด็กก่อนวัยเรียน"

คณะมนุษยศาสตร์  เอกจิตวิทยา  กลุ่มที่ื 11 ค่ะ

2 คนที่ไม่ได้ไปทำกิจกรรมกับเพื่อน   อันนี้ไปทำมาใหม่แล้วค่ะ

 

http://youtu.be/DDef_GaZLi0

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options