เสวนาเพื่อจัดการความรู้ในเรื่องการวิจัยและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Printer-friendly version

เสวนาเพื่อจัดการความรู้ในเรื่องการวิจัยและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


บริการวิชาการโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้กับวิทยาลัยราชพฤกษ์


(ขออนุญาตท่านเจ้าของพื้นที่ เผยแพร่งานในระหว่างถ่ายโอนข้อมูลไปยังเว็บใหม่นะคะ)เสวนาเพื่อจัดการความรู้ในเรื่องการวิจัยและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้กับคณาจารย์และผู้บริหารของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยเป็นวิทยากรหลักร่วมกับวิทยากรรับเชิญได้แก่ ท่านพระมหาจามร พรหมมฺจาโร พระวิทยากรจากวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และคุณศิริพร วรรธนาคม นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมาประเด็นในการพูดคุย • การเปิดวิสัยทัศน์ด้านการวิจัย โดยเน้นการสร้างโจทย์จริงจากปัญหาที่สังคมกำลังเผชิญ การมีส่วนร่วมของชุมชนและการคืนความรู้สู่ชุมชน

 • อำนาจที่แท้จริงของการวิจัย ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังสูญหาย และการสร้างสรรค์สังคมใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

 • เรียนรู้รูปแบบและเครื่องมือในการทำงานวิจัยที่หลากหลายเช่น งานวิจัยไทบ้าน ที่ให้ชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการวิจัยด้วยตัวเอง เป็นต้น

 • เทคนิคในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ผ่านการทำแบบฝึกหัดร่วมกันในห้องเรียน โดยใช้บทความวิจัยเขียนโดยอาจารย์ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง จำนวน 10 หน้า
ชอบรูปนี้เพราะดูวิทยากรมีความสุขและสนุกกับงานนี้มาก
 • ถอดรหัสงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กรณีศึกษาเรื่อง การวิจัยการจัดสวัสดิการด้านสมุนไพรที่ตำบลทุ่งแต้ จังหวัดยโสธร ของอาจารย์ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง ซึ่งสไลดทั้ง 32 สไลด์ได้แสดงให้เห็นความสำคัญของการเลือกใช้วิธีวิทยาต่างๆ ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้คนชายขอบได้เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ทางวิชาการ และปฏิบัติการ รวมทั้งแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาโดยการประมวลและเน้นประเด็นสำคัญ

 • ศึกษาแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ร่วมกับนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมการทำวิจัยของนักศึกษาด้วยอีกทาง โดยศึกษาเรื่องกลยุทธ์แทรกแซงเพื่อการพัฒนาองค์กรในระยะแรกเกิดของสถาบันการเงินชุมชนเทศบาลเมืองยโสธรสู่การปลดหนี้นอกระบบ ของอาจารย์ดร.มนตรา เลี่ยวเส็งและน.ส.ปริญดา ไพฑูรย์รจิตพิพิธ บัณฑิตจากสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   
สุนทรียเสวนาเรื่องการสร้างการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยสื่อสร้างสรรค์และธรรมะ โดยพระมหาจามร พรหมจาโร พระวิทยากรจากวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ที่มาเปิดมุมมองในเรื่องความสำคัญของสื่อและภาษาในการสื่อสารระหว่างผู้เรียน การใช้สื่อเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกแบบชุดสื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการใช้สื่อที่เป็นคู่ตรงข้าม การสร้างความเป็นกัลยาณมิตรและบรรยากาศในการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้อำนวยการกระบวนการ การพัฒนาศักยภาพของผู้สอนโดยการฝึกเป็นวิทยากรในเวทีการประชุมทางวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ความสำคัญและการประยุกต์ใช้หลักโยนิโสมนสิการในการออกแบบการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยให้เป็นเรื่องสนุกกับคุณศิริพร วรรธนาคม นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชากีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากกรณีศึกษาวังน้ำเขียว โดยเป็นกรณีการทำการศึกษาเบื้องต้น (Preliminary Study) ซึ่งมีความสำคัญในกรณีการทำวิจัยในพื้นที่ที่กำลังเป็นข้อพิพาท หรือความขัดแย้ง ทำให้เห็นความสำคัญของการใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลต่างๆ โดยเริ่มจากตลาด วัด อบต. ชมรม จนถึงรีสอร์ท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก นอกจากนี้เทคนิคในการสร้างความร่วมมือยังเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าถึงข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์กฎหมายและข้อขัดแย้ง เป็นต้นเทคนิคในการจัดการความรู้โดยการจับประเด็นสำคัญ การตั้งคำถาม การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนโดยตรงกับคณะวิทยากร การสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุปประเด็นอนุเคราะห์รูปภาพโดย ผศ.นภดล วรรธนาคม อดีตหัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กราบขอบพระคุณอาจารย์มาอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยังช่วยเก็บภาพที่น่าประทับใจในแง่มุมต่างๆ

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options