ริษยา

Printer-friendly version

...ทำงานดีจนมีคนริษยา
ยังดีกว่าทำงานไม่ดีแล้วอิจฉา
เพราะเป็นได้อย่างดีก็แค่คนที่...คอยริษยา


- ท่านดร.พระมหานิรุตติ์ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน


28 พฤศจิกายน 2555

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options