เดือนเพ็ญนี้ที่แม่ฮ่องสอน

Printer-friendly version

เดือนเพ็ญนี้ที่แม่ฮ่องสอน


ลมเอย... ช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจ ของข้านี้ไปบอก เขา น้ำ นา


ข้ายังคอยอยู่ไม่หน่าย ไม่เลือนห่างจากเคลื่อนคลาย คิดถึงไม่วายที่เราจากกัน.....


Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options