ส่งผ่านสิ่งดีๆ ที่เดินทางมาจากดินแดนอันไกลโพ้น

Printer-friendly version

 


ส่งผ่านสิ่งดีๆ ที่เดินทางมาจากดินแดนอันไกลโพ้น ตามเส้นทางแห่งอุดมการณ์ของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ให้เป็นปฏิภาณแก่เนื้อนาบุญ ที่ได้มาพบกัน เพื่อให้เส้นทางสายนี้ทอดยาวออกไป สู่โลกของวันพรุ่งนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 


 


 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง ที่ได้มอบทรัพย์สินทางปัญญาและวัตถุห้ 

สาธุ สาธุค่ะ

สาธุ สาธุค่ะ

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options