ครบรอบปีที่ยายได้จากไป

Printer-friendly version

ปีที่ 1 ทำบุญใหญ่ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขนครบรอบปีแห่งการจากไปของคุณยาย ดีใจที่วันนี้ได้ไปทำบุญใหญ่อุทิศไปให้อย่างดีที่สุด ขอบคุณทุกๆ กำลังใจนะคะที่ให้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตและการสูญเสียอันยิ่งใหญ่มาได้


กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าจากวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขนทุกรูปที่เมตตาสวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และบังสุกุลให้คุณยาย ท่านคอยให้สติจนกระทั่งผ่านพ้นช่วงเวลายากๆ มาได้ กราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านค่ะ 


พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เทียบที่เคารพยิ่ง


อนุโมทนาบุญคุณยายใบสอนว่าซั่นด้วย


พระมหาแสนดี อติสุนทฺโร วัดพระศรีมหาธาตุฯ


โยมยายท่านไปดีแล้ว และท่านได้อนุโมทนาบุญที่โยมอาจารย์ได้ทำบุญอุทิศไปให้ ในเมื่ิอท่านสบายมีความสุข ท่านก็อวยพรให้ลูกหลานอยู่ดีมีความสุขเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนาน


โยมอาจารย์ วัดที่เกาหลีนี้มีหนังสือ "ใบสอนว่าซั่น" ของโยมยายด้วย พระที่นี่อ่านกันหลายรูป

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options