คนดีอย่างแท้จริง

Printer-friendly version

คนดีอย่างแท้จริง


คนทำดีอย่างแท้จริง เสียสละได้แม้กระทั่ง


"การที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำความดี"


พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ. ปยุตโต)


Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options