วันเกิดยายสอน

Printer-friendly version


วันนี้เป็นวันเกิดของอีแม่ใหญ่เด้อ


ฝากลมฝากฝนไปบอกอีแมด้วยว่า ได้ทำบุญไปให้แต่เช้าเลย ได้ถวายปลาหมึกถุงใหญ่ไปกับคณะพระคุณเจ้า ท่านจะเอาไปให้เด็กๆ ที่สวนผึ้งเด้ออีแม่ใหญ่เอ๋ย...


ฮักหลาย ฮักหลาย


โอ้

โอ้ เฮาเกิดมื้อเดียวกับแม่ใหญ่สอนตั๊วะนิแมะ

แมนบ่ค่ะครูบา

แมนบ่ค่ะครูบา แสดงว่าซิขยันและเก่งคือกันเด้อ สาธุ สาธุ angle

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options