ไลน์คืออะไร

Printer-friendly version

พี่ศักดิ์ เพื่อนรุ่นพี่ที่เกษตรฯ โพสต์ในเฟสบุ๊คของกลุ่มว่า 


พี่ศักดิ์: ... เธอ (ปุ๋ม) ไม่รู้ว่าไลน์คืออะไร แต่เธอ (ดัน) มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ......


 ปุ๋ม:     .... เอิ่มมม  ว่าแต่ ไลน์คืออะไรคะ??


จบข่าว!

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options