ทุกชีวิต เกิดมาก็ต้องตาย

Printer-friendly version

ไม่เป็นไร เพราะทุกชีวิตที่เกิดมาต่างก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้น


สติจะทำให้ลมหายใจเข้าออกที่ยังเหลืออยู่นั้นมีความหมาย


เป็นชีวิตที่มีคุณค่า จวบจนวาระสุดท้ายมาถึง และต้องมาถึงทุกคน


- ส่งกำลังใจมาให้ผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตของชีวิตทั้งหลาย

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options