เมื่อชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน

Printer-friendly versionจะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน 

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิด สติเราให้ทัน

อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

 

เป็นกำลังใจให้ในวันที่ชีวิตเดินมาถึงจุดเปลี่ยน

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options