โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ

Printer-friendly version

โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญหรอก


ทุกอย่างมีเหตุผลในตัวมันเอง จึงให้ได้เห็น ให้รู้เช่น และให้เป็นไป


ไม่มีอะไรที่ควรเสียดายเลยในอดีตที่ผ่านพ้นไป 


เพราะสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาให้เรียนรู้ในปัจจุบันนี้


ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และดีกว่ามากมาย


ดีแล้วที่เป็นไป


ทำให้รู้ว่า ปัจจุบันนั้นมีค่ามากมายเพียงไร


และโลกนี้ ไม่มีเรื่องบังเอิญ...      


ว่ามั๊ย


^________^


 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options