สารพัดที่จะรู้เป็นครูเขา

Printer-friendly version

"สารพัดที่จะรู้เป็นครูเขา


ตัวของเราแล้วทำไมไม่สั่งสอน"


               - สาธุ สาธุ ความคิดคมๆ โดยท่านอาจารย์เจ้าคุณเทียบค่ะ

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options