ท่านพระชาย วรธัมโม กับแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ

Printer-friendly version

อีกหนึ่งความประทับใจ - การเรียนรู้นอกกรอบ ในเรื่องวิธีวิทยาของการทำวิจัยจากประสบการณ์ตรงของท่านพระชาย วรธัมโม เรื่องความหลากหลายทางเพศที่มา: เจาะข่าวตื้นที่ spokedark.TV  


การเรียนรู้ที่ทำให้หน้าต่างความคิดของพระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เปิดกว้างออกไป ได้ซึมซับความหมายและความเข้าใจของการวิจัยด้วยความประทับในคุณค่าของงานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงภายในและการเปลี่ยนแปลงสังคม


 คำถามที่พรั่งพรูออกมาและความกระตือรือล้นทำให้ความคิดต่อยอด ขณะประกายความคิดใหม่ๆ ได้ถูกจุดขึ้น เพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้พระนิสิตปี 4 พร้อมจะก้าวเดินต่อไปสู่การค้นหาองค์ความรู้ของท่านเอง


ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระชายไว้เป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระนิสิตชั้นปี 4 หลักสูตรนานาชาติ คณะพุทธศาสตร์ มจร. ได้ถวายความรู้ท่านมาตั้งแต่ปี 1 มารู้ว่าท่านเป็นนักคิด นักเขียนที่มีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นคอลัมนิสต์ชื่อดังของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก และวิทยากรชื่อดังให้กับหลายๆ หน่วยงานตอนท่านเรียนปี 3 เทอมปลาย


ขอแสดงความชื่นชมในพลังแห่งความคิดและความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านที่พาใครหลายคนเข้าไปเรียนรู้ทุกข์ของสังคมในมุมที่ถูกมองข้าม ทำให้โลกนี้อ่อนโยนและเห็นความหมายของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวของคนทุกคน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมติดตามความคิดของท่านชายด้วยกันได้ที่


jorkawteun.spokedark.tv/20130714/talk105/http://jorkawteun.spokedark.tv/20130714/talk105/

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options