แค่ในใจก็พอ

Printer-friendly version

แค่ในใจก็พอ ~ โดย คุณชนม์ทิดา อัศวเหม


ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ แม้จะเป็นแค่ความรักระหว่างหญิงใกล้วัยทองกับเชลโล่ เครื่องสายสุดโปรด ที่แอบเข้ามาซ่อนตัวตามช่องไฟระหว่างโน๊ตต่างๆ ของเพลง 


ขอบคุณตัวโน๊ดทุกตัวที่มารังสรรค์ให้โลกใบนี้สวยงาม

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options