วันพ่อ

Printer-friendly version

วันพ่อ


คิดถึงหลายๆ ท่านเลยค่ะ โดยเฉพาะหลวงพ่อพระอุบาลีฯ


ปีนี้มีเหตุให้ต้องระลึกถึงท่านทุกวัน ตลอดทั้งปีเลย ^___^


เอาปฏิปทา และคำสั่งสอนต่างๆ ของหลวงพ่อยึดไว้เป็นหลักใจ 


 อาทิตย์ที่ผ่านมาป่วยหนักทีเดียว ยังไม่ฟื้นไข้ดีก็ต้องไปประชุมที่ต่างจังหวัด


การฟื้นตัวจึงไม่สมบูรณ์ เหมือนไข้จะกลับอีกรอบ


วันพ่อ เลยได้แต่ระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อ ของพ่อ และทุกๆ ท่านที่มีพระคุณไว้ในใจนะคะ


มนตรา


5 ธันวาคม 2557

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options