บัวเผล่

Printer-friendly version

                                                 "บัวเผล่" - มนตรา เลี่ยวเส็ง


                         จ๊ะเอ๋! เผล่โผล่หน้า กรีดกลีบกล้า ท้าทายฝัน                           เร้นลับ จับใจหวั่น ด้วยสีสัน อันอ่อนไหว                         แดดลม ประโคมเคล้า ยิ่งโลมเล้า เย้าดอกให้                        เลอเล่ห์ เสน่ห์ไซร้ สะพรั่งพราย ไหลหลงเพ้อ

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options