พุดบุศยามนตรา

Printer-friendly version

 


พุดบุศยามนตรา By มนตรา


ฝากใจ ให้กลิ่นกล่อม เห่เพลงหอม ห้อมล้อมหา
หวานลม สมนัยว่า เพ็ญ "บุศยา" พร่าพรายแสง
โลกงาม เพราะน้ำบุศย์ พลันผ่องผุด ดุจสรวงแสร้ง
ใฝ่เฝ้า เจ้าจำแลง ให้หล้าแหล่ง แผลงรักโลม
ขอบคุณพุดน้ำบุศย์ที่หน้าบ้านและผู้ที่เฝ้าดูแลพวกเธอเป็นอย่างดี ^___^


 


 


 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options