คืนดาว

Printer-friendly version

 คืนดาว - by montra

                                                                                                       สุไหงโกลก นราธิวาส - มิถุนายน 2559

 

 คืนขลับ กับเมฆฉาน        ฟ้าก่นซ่าน หว่านแสงสาย

ฝนพรม ลมกรูกราย           ดาวลับหาย คล้ายลืมคืน

ฟ้าฝน ล้นหลากไพร             จันทร์ดับใจ ไร้แรงชื่น

เพียงคืน จะหวนคืน                ฟ้าคงฟื้น ดื่นดื่มดาว

 

 รูปไม่ตรงกับกลอน แต่ชอบก็แล้วกัน ^___^

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options