ซับสาด

Printer-friendly version

ซับสาด - by montra

 

                                                                                                                      Beachfront, Pattani Offshoreฟังลม ชมหาดทราย          ที่ทอดกาย ปลายฝั่งฝัน

คอยเฝ้า เนาว์นิรันดร์                 จนพบกัน วันลมรื่น

คลื่นคอย ค่อยซบสาด  ซับหยดหยาด กวาดหาดชื่น

ฟ้าสุก ปลุกเมฆตื่น             แดดหยิบยื่น คืนหวังมา- หาดตะโล๊ะสะะมิแล ปัตตานี ช่วงเดือนเราะมาฎอน

ไม่มีคนเลย จนได้ยินเสียงลมชมหาดทรายก็แล้วกัน ^__^

 

                                                                                                      เขาบอกว่าเป็นประภาคาร ก็ว่าตามเขาว่า

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options