งานสมาคมศิษย์เก่านักเรียนทุนอังกฤษ

Printer-friendly version

ไปงานสมาคมศิษย์เก่านักเรียนทุนอังกฤษมาค่ะ ไปกับ ดร.อาเธอร์ มอส เจ้านายเก่าที่ยูเอ็น รูปนี้ ดร.ดวงทิพย์ได้กรุณาถ่ายและส่งผ่าน ดร.มอส มาให้ รู้จักกับท่านสมัยที่ทำยูเอ็น ตอนนั้นท่านเป็นที่ปรึกษากระทรวง ICT ปัจจุบัน ดร.ดวงทิพย์เป็นรองนายกสมาคมฯ

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options