Thammasat University Massacre, 6th October 1976. Bangkok. Thailand. [ this entry has been posted by admin ]

Printer-friendly version

To play .flv flie you should install the KM Player.  Download KM Player

  1. ชื่อโครงการ :

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมสู่โลกสีเขียว” ตามแผนงาน    เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. หลักการและเหตุผล          โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมสู่โลกสีเขียว” ตามแผนงานโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่นปัญหาผลกระทบจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก อันเป็นปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่ประชาคมโลกและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และจัดเวทีการประชุมทางวิชาการ โดยจะมีวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านมานำเสนอความรู้และจุดประเด็น เพื่อวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนแนวคิดในเวทีที่จะจัดตั้งขึ้น การประชุมวิชาการ ฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการให้ข้อมูลแก่สังคมซึ่งมีทั้งการรายงานจากสถานการณ์จริงและผลการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสะสมความรู้และเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและความตื่นตัวแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะนำสู่การคิดหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภายหลังจากการประชุมฯ สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรจะได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีการประชุมที่จัดขึ้นและพิมพ์เป็นรูปเล่ม รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.      เพื่อรวบรวม สร้างเสริม และเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา ต่อวงการวิชาการ และประชาชนทั่วไป2.      เพื่อติดตามสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนสะท้อนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมฯ       3.      เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ผ่านวิกฤต และเผยแพร่ความรู้สู่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5. ตัวชี้วัด          ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ          1. ผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น          2. ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 803. ผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการร่วมแสดงความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมและสะท้อนปัญหาในหลายๆ แง่มุม            ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ          1. เครือข่ายวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม           2. รายงานการจัดประชุมวิชาการ 6. กลุ่มเป้าหมาย           1. นักวิชาการหรือหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือสนใจด้านสิ่งแวดล้อม          2. บุคลากรด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม          3. องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 7. สถานที่          ห้องประชุม ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8. ระยะเวลาการดำเนินงานวันที่ 6 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 8.00 – 16.30 น. 9. งบประมาณ         งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          1. องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม11. ผู้รับผิดชอบโครงการ11.1 ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร            ที่ปรึกษาโครงการ11.2 รองผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร         ฝ่ายแผนและปฏิบัติการ                                     ที่ปรึกษาโครงการ11.3 รองผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร         ฝ่ายวิชาการและวิจัย                                        ที่ปรึกษาโครงการ11.4 อาจารย์ชัยณรงค์ ศรีพงษ์                                 กรรมการฝ่ายเอกสาร                                                                        และวิชาการ11.5 อาจารย์พนม สุทธิศักดิ์โสภณ                             กรรมการฝ่าย11.6    อาจารย์ ดร. มนตรา เลี่ยวเส็ง                           กรรมการฝ่ายพิธีการ     11.7  นายดำรงเกียรติ อิศรวิชิตชัยกุล                                  กรรมการฝ่ายสถานที่                                                                             และจัดเลี้ยง     11.8    นางวาสนา กิตติสัทโธ                                     กรรมการฝ่ายการเงิน     11.9    นางกชกร  เพชรัตน์                                                 กรรมการฝ่ายลงทะเบียน     11.10   นางสาววสินี ไขว้พันธุ์                                    กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์                                                                             และประเมินผล     11.11   นางสาวศิรินภา ศิริยันต์                                  กรรมการฝ่าย                                                                             โสตทัศนูปกรณ์และต้อนรับ    11.12 นิสิตช่วยงาน 10 คน                  กำหนดการโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง“ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมสู่โลกสีเขียว”โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียน  พร้อมรับประทานอาหารว่าง08.30 – 08.40 น.กล่าวรายงาน โดยรศ. สุภาพร สุกสีเหลือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร08.40 – 09.00 น.เปิดการสัมมนา โดยรศ. สุมาลี เหลืองสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ09.00 – 10.00 น.ปาฐกถานำ เรื่อง รัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. 2550 กับปัญหามาบตาพุด โดย ศ.ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์10.00 – 11.00 น.      การลักลอบค้าสัตว์ป่า โดย Mr. Edwin J. Weak เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า11.00 – 12.00 น.ปกาเกอะญอศึกษา: รอยเท้าทางนิเวศกับอุดมการณ์สีเขียวโดย พะตี่ตะแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญและเจ๊าะชัยประเสิรฐ ปราชญ์ชาวบ้านจากหมู่บ้านสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.00 น.การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (HIA): กรณีศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยผอ.โอฬาร บุญมี รองผู้อำนวยการสุภิญญา นนทะวงษ์ จากโรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยองและ อ.ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง อาจารย์สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14.00 – 14.15 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
 

14.15 – 15.15 น.

 พลังงานทางเลือกสกัดสารแอนตี้ออกซิแดนท์และไบโอดีเซลอย่างง่าย
 โดย ผศ. บรรเทิง  ศิลปสกุลสุข และผศ. พรชัย เปรมไกรสร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

15.15 – 16.15 น.

 จินตนาการสู่โลกสีเขียว โดย คุณทอดด์ ทองดี (อยู่ในระหว่างการติดต่อ)
 

16.15 – 16.30 น.

 ปิดการสัมมนา โดย รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว ฯ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร. มนตรา เลี่ยวเส็ง          พิธีกร : คุณวสินี ไขว้พันธุ์

งานนี้นี่เองที่พะตี่บอกเมื่อเ

งานนี้นี่เองที่พะตี่บอกเมื่อเช้า ไปฟังด้วยได้ไหมนี่ ?

11.00 – 12.00

11.00 – 12.00 น.ปกาเกอะญอศึกษา: รอยเท้าทางนิเวศน์กับอุดมการณ์สีเขียวโดย พะตี่ ต๋าแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญและเจ๊าะชัยประเสิรฐ ปราชญ์ชาวบ้านจากหมู่บ้านสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และพระมหานัธนิติ สุมฺโน (นัธนิติ มานะทัต) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา ร่วมสนทนา

 

นมัสการเรียนเชิญร่วมวงสนทนาเลยแล้วกันค่ะ

หา เอางั้นจริงหรือ

หา เอางั้นจริงหรือ แล้วจะไปสนทนาเรื่องอะไรล่ะครับ

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options