คิดถึงแม่ฮ่องสอน

Printer-friendly version

YvnrOl.jpg

สำรวจป่าต้นน้ำ ที่ชายแดน ไทย พม่า ช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Yvn8ak.jpg

YvnVzv.jpg

พี่ที่เคารพมาช่วยในโครงการด้วย

YvnXxE.jpg

YvnanN.jpg

YvnvWV.jpg

ทางจังหวัดขอมาบันทึกรายการเพื่อเผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น

YvnGKQ.jpg

ชวนคนในสามจังหวัดมาดูการพัฒนานวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนที่เมืองแพม แม่ฮ่องสอน 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options