ความไม่พอใจในเขาก็คือกิเลสของเรานี่เอง

Printer-friendly version

zwyAWn.png

 

โกรธคนนั้น โกรธคนนี้ๆ 

ไม่พอใจเขา นี่เป็นเรื่อง

ของกิเลสที่เกิดขึ้น

จากเราไปโกรธเขา เขาจะผิดเท่าฟ้า

เท่าแผ่นดินก็ตาม 

ความไม่พอใจในเขา

ก็คือกิเลสของเราเองนี่
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 

 

 

ที่มา: facebook อมตะวาทะพระอรหันต์

https://www.facebook.com/dhammakun/photos/a.144383182280036.38616.121544281230593/1966405813411088/?type=3&theaterPhoto Credits : chalito

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options