คณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

Printer-friendly version

4mQASZ.jpg

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ จากหลายมหาวิทยาลัยและองค์กรทางด้านการวิจัย

การไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่นั่นที่นี่ก็ดีเหมือนกัน ได้เรียนรู้จากนักวิชาการเก่งๆ หลายๆ ท่าน

ที่มาจากหลายๆ มหาวิทยาลัย

 4mqOU0.jpg

 

ครั้งนี้ไปช่วยมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

ทางมหาวิทยาลัยได้แบ่งกลุ่มให้มีการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยตามสาขาต่างๆ 4 สาขา

สำหรับวิทยาศาสตร์ มี 2 ท่าน คือท่านอดีตรองเลขาธิการ วช ที่มีชื่อเสียงสุดๆ

และดิฉัน ที่ "ไม่มี" ชื่อเสียงสุดๆ ^___^

 

 4mqRma.jpgลายมือของอาจารย์ท่านหนึ่งที่จดเลคเชอร์จากสิ่งที่ดิฉันได้บรรยาย

เรื่องการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย นานๆ จะเห็นที แปลกดีค่ะ 

 

4mqUjz.jpg

 

ท่านมาจากสายวิทยาศาสตร์การกีฬาและต้องการพัฒนาโครงร่าง

เกี่ยวกับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เลยเสนอให้ขึ้นโจทย์อย่างนี้

 

4mqqp8.jpg

4mqENR.jpg

ที่พักที่จังหวัดนครนายก

4mqbru.jpg

งานนี้เมื่อปี 2558 ที่ไหนจันทบุรีหล่ะมั้ง

4mQVVN.jpg

 

 เมื่อครั้งร่วมงานกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านเป็นศาสตราจารย์ทางด้านเคมี

จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และท่าน รศ.ดร. พัฒนา สุขประเสริฐ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

4m5RSN.jpg

4m5xgV.jpg

4m5QCQ.jpg

 

ภาพบรรยาการในการให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

จัดที่ไหนก็จำไม่ได้แล้ว หลายที่ หลายปี

4m5aY0.jpg

4m5vuZ.jpg

 4m5LwP.jpg

4m5eDt.jpg

4m5mJe.jpg

4m5Fhl.jpg

4m5MVv.jpg

4mE0RN.jpg

 

งานนี้ที่เมืองกาญจนบุรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561

4mExX8.jpg

4mEROz.jpg

ทางมหาวิทยาลัยเชิญให้ไปมอบรางวัลให้ผู้โชคดี วันนี้ทางอาหารกันบนแพ

4mEUzR.jpg

4mEqx0.jpg

4mE56u.jpg

 

กับท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ท่าน ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก

ท่านอาจารย์ ผศ.ปัญญา ครูบาอาจารย์ของดิฉันที่ดึงให้ดิฉันมาช่วยเป็นบอร์ดวิจัยของมหาวิทยาลัย ขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ เมื่อ 7 ปีที่แล้ว 

และ ท่าน รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

4mEb1I.jpg

4mEjAP.jpg

4mElet.jpg

 

คราวไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมเมื่อสองปีก่อน

 

4mb1Ga.jpg

4mbwof.jpg

ฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของสายวิทยาศาสตร์

4mbZfq.jpg

4mbc5z.jpg

4mbgH8.jpg

4mbRSR.jpg

4mbxi0.jpg

4mbQCu.jpg

งานนี้เป็นของสายสังคมที่คิดค้นท่ารำใหม่ โดยเป็นผลจากการศึกษาวิจัย 

4mbUIZ.jpg

4mb5tI.jpg

4mbEoP.jpg

 

เป็นอีกงานที่ไม่นึกว่าจะทำมาได้นานถึง 7 ปีแล้ว ^___^

 

ครั้งนี้รู้สึกว่าจะไปจัดที่พัทยา ไปช่วยพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้คณาจารย์สายวิทยาศาสตร์

4mjSMu.jpg

4mj760.jpg

4mjz1Z.jpg

4mj4DI.jpg

4mjNLP.jpg

4mjfkt.jpg

4mjhEe.jpg

4mjkXl.jpg

 

ให้คำแนะนำจากคณาจารย์จากสาขาวิศวกรรมสาสตร์

งานออกแบบ ปรับแบบ แก้แบบ รวมทั้ง Robot นี้อิฉันอย่างชอบ

 4mjTRv.jpg

4mjt6E.jpg

4mj1WN.jpg

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options