วันมรณภาพของท่านพระมหาโอ๊ทสำคัญอย่างไร

Printer-friendly version

เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว จำได้ว่า ท่านพระมหาโอ๊ท (พระมหานัธนิติ สุมโน)

เคยพยายามที่จะเผยแพร่ให้คนได้รู้จักวันอัฏฐมีบูชา

Nizdr9.jpg

 

เพราะเป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

และคนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ทั้งที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  ท่านทั้งเขียนทั้งบรรยาย ด้วยความพยายามยิ่งเพราะทำให้คนเข้าใจธรรมะเรื่องความไม่ประมาท

ครั้งนั้นก็ยังสะดุดใจว่าทำไมหลวงพี่ถึงให้ความสำคัญกับวันนี้

 

NiYyb2.jpg

 

ไม่นึกเลยว่า แล้วหลวงพี่ ท่านก็มรณภาพในวันอัฏฐมีบูชาจริงๆ

โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่เหลือเชื่อจริงๆ ส่วนดิฉันนั้นพอทราบก็สาธุ สาธุดังๆ ไปแล้ว

 

NiYFp1.jpg

 

หลวงพี่เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยแท้

แม้วันมรณภาพของหลวงพี่ ก็ยังสามารถสอนธรรมะเราๆ ท่านๆ

เพื่อยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม #ส่งหลวงพี่สู่แดนพระนิพพาน

 

 

หมายเหตุ: หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ 8 วัน คือ หลังจากวันวิสาขบูชามาแล้ว 8 วัน

คือ “วันอัฏฐมีบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง

ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หรือ วันแรม 9 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ

หรือ แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ในปีอธิกมาส

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options