สาธุการพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

Printer-friendly version

  กลอนบทแรกที่แต่งออกงานเมื่อกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เขียนผิดๆ ถูกๆ แต่เขียนออกมาด้วยน้ำตาทุกคำ


 ภาพตอนที่ไปกราบพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เพื่อรายงานผลการสอบ final defence และเรื่องการสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งถ่ายรูปในชุดครุยในวันก่อนเข้าพิธีรับปริญญาเอก 1 วัน เมื่อธันวาคม 2547      


 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options