ไหลบัว

Printer-friendly version


                                                         ไหลบัว

 

น้ำทะลัก หักหาญใจ ไทยถ้วนทั่ว            หวาดหวั่นกลัว รัวเร่งร้อน รอนราญหลาย
บ้านจมน้ำ ซ้ำเมืองล่ม ตรมกว่าตาย       จำต้องบ่าย ย้ายย่ำมา หาร่มบุญจะมีใคร ให้ที่อยู่ ดูแลกัน                           พร้อมแบ่งปัน หมั่นไถ่ถาม ยามน้ำหนุน
อีกลูกน้อย คอยข้าวปลา มาเจือจุน          ยิ่งว้าวุ่น ครุ่นคิดข่ม ซมซานล้า

 


เห็นบัวหนึ่ง พึงอุทิศ ชีวิตนี้                        พร้อมยอมพลี ปรี่เข้าช่วย ด้วยใฝ่หา
หอบข้าวน้ำ กรำงานแกร่ง แข่งเวลา        บุกฝืนฝ่า ท้าน้ำหลาก ถากทางเถือไม่ได้นอน ผ่อนร่างกาย หลายวันแล้ว     ยังแน่แน่ว แผ่วเพ่งจิต คิดช่วยเหลือ
อาบเหงื่อต่าง ดังน้ำหลั่ง หวังเพียงเพื่อ   ได้เอื้อมเอื้อ เผื่อบุญสู่ ผู้รอคอยบัวเบ่งบาน หาญท้าใจ ใครจะเห็น            ตระการเด่น เช่นไม้ใหญ่ ใช่ไม้น้อย
กลางละหาร ธารน้ำเย็น เช่นหลักลอย     ไหลบัวร้อย คล้อยคล้องใจ ให้ศรัทธา                                                                      ลึกยิ่งกว่า ตาเนื้อเห็น เป็นความหมาย....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


.....สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยได้เอ
ื้อนเอ่ยออกมา แต่มิได้หมายความว่าไม่ได้เห็น

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options