ปวิเวกปีติ

Printer-friendly version

ปวิเวกปีติ


มนตรา เลี่ยวเส็ง


ในบรรดาความผิดพลาดทั้งหมด เห็นจะไม่มีอะไรเกินไปกว่าการเห็นผิดไปได้ โดยเฉพาะการเห็นผิดแบบไม่รู้ตัว ด้วยมิอาจทนกับเวทนาที่เกิดขึ้นในใจนี้เอง จึงเสวยเวทนานั้นด้วยกิเลส ตามวิสัยของปุถุชนทั่วไป ผสมปนเปไปกับแรงกรรมด้วยส่วนหนึ่ง แม้ใจถูกกิเลสตัวใดเข้าครอบครองแล้วไซร้ จักได้รับความทรมานอยู่มิรู้สิ้น


ตราบจนกระทั่งสติได้เจริญขึ้นมาทีละน้อย สู่ปัญญาญาณที่มีพลังแรงกล้า จึงทำให้รู้ซึ้งถึงค่าของการครอง "ปวิเวกปีติ" ไว้เนืองๆ...

                       

                        (น้ำกับใจ)

"ธรรมดาน้ำย่อมอ่อนไหว...จะเข้มแข็งก็ต่อเมื่อโดนความเย็น"

"ธรรมดาใจย่อมหวั่นไหว...จะเข้มแข็งก็ต่อเมื่อโดนฝึกฝน"

 

อติวิชัย 23/02/2555

สาธุค่ะท่าน

สาธุค่ะท่าน

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options