ทำมาอย่างฮะ Thoughtful Dharma Thinking

Printer-friendly version


ทำมาอย่างฮะ โดยพระอัครกิตติ์ ธมฺมสโร


เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมแล้ว ดอกไม้งามก็จักบาน ตระการรับแสงแรก ถ้าแม้นกลายเป็นผล ก็เป็นผลดีที่สุกงอม กล่อมเกลามาเนาว์นาน หวานฉ่ำล้ำเลิศ ที่พึงสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกอันละมุนละไม


‎"Once upon a time" Dharma Book of the Year! An explosion of thoughtful dharma thinking! Tremendous fun with cartoon plot in the matter of worldly wisdom. A work of 2 years that mirrored different facts of life including what the aborti...on would bring, finding soulmate just a piece of cake, a short cut to be the billionaire, mastering in offering foods to the monk etc. Limited edition.

Written by Phra Akkarakitt from Wat Rajasithdharam, Thonburi Bangkok.


 


Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options