หนังสือ

อเสวนา จ พาลานํ

z0cZml.jpg

ไม่คบคนพาลหมายความว่า ต้องหลีกจากชั่วก่อน ค่อยหาคนดี 

เพราะถ้าเริ่มโดยการคบคนชั่วแล้ว ทางไปสู่ความดีนั่นคงยากขึ้นอีก   

ทำมาอย่างฮะ Thoughtful Dharma Thinking


ทำมาอย่างฮะ โดยพระอัครกิตติ์ ธมฺมสโร