พระนิสิต

ท่านพระชาย วรธัมโม กับแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ

อีกหนึ่งความประทับใจ - การเรียนรู้นอกกรอบ ในเรื่องวิธีวิทยาของการทำวิจัยจากประสบการณ์ตรงของท่านพระชาย วรธัมโม เรื่องความหลากหลายทางเพศที่มา: เจาะข่าวตื้นที่ spokedark.TV