CLMV Countries

หากเธอก็รู้สึกดีๆ เหมือนกัน

หากเธอก็รู้สึกดีๆ เหมือนกัน ^___^

- คุณยายที่ตลาดเช้าเมืองเชียงตุง เมียนมาร์ สิงหาคม 2557 -

.....ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เรา ท่ามกลางหาดทรายขาว

แสงดวงดาวพร่างพราว ประกายสวยงาม
......