พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถระ)

กราบหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

 

กราบหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

 ทุกครั้งที่กราบหลวงพ่อจะนึกถึงตอนที่กราบลงไปที่ข้างหน้าห่างจากเท้าท่าน