งานประชุม

คณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

4mQASZ.jpg

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ จากหลายมหาวิทยาลัยและองค์กรทางด้านการวิจัย

การไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่นั่นที่นี่ก็ดีเหมือนกัน ได้เรียนรู้จากนักวิชาการเก่งๆ หลายๆ ท่าน

ที่มาจากหลายๆ มหาวิทยาลัย

 4mqOU0.jpg